تجهیزات مورد نیاز در اجرای زنده

  • 554

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو به ابزاری که شما برای مهندسی صدا در یک اجرای زنده نیاز داریم می پردازیم