زمینه اربعین
همه دیدن من و رجز های من همه دیدن شرر به اشرار زدم
همه دیدن چقدر من و میزدن کسی ندید چقدر برات زار زدم
با قد خم و خسته علم کردم اسلام و
با اون دستای بسته گرفتم همه شام و
دیدم اشک دشمن رو ندید هیچکی اشکام و
من دختر فاطمم شاگرد اون مادرم
من فاتح کوفه ام من دختر حیدرم
----------
با چند تا زن و بچه پی کار تو بودم
کی گفته کم آوردم من علم دار تو بودم
برات گریه ها کردم ندید هیچکی اشکام و
با خطبه ی حیدریبالا گرفتم سرم
گفتم که من زینبممن دختر حیدرم
با تیغ دین به قلب کفار زدمتو کوچه ها غربتت و جار زدم
سر نماز چقدر به یادت بودمکسی ندید چقدر برات زار زدم
--------
روی خاکا که افتادی همه خیمه غارت شد
به دردونه هات ای وای با سیلی جسارت شد
سرت روی نی دیدم ندید هیچکی اشکام و
سرت رو دیدم زدمبه چوب محمل سرم
سرم شکسته اگه من دختر حیدرم
چه ناله ها برا علمدار زدمچه سینه ها برای شیر خوار زدم
همه دیدن چقدر برات زار زدمکسی ندید چقدر برات زار زدم
--------
کارم تمومه نمونده جونی به تنم
یه اربعینه دارم برات زار میزنم
زار میزنم زار میزنم
حسین
------
جنگیدم به نفس های آتشینم
بعد از تو سالار نیزه نشینم
دست من و بستن نبودی ببینی یا حسین
فرقم و شکستن نبودی ببینی یا حسین