ساز ایرانی

سازهای هم خانواده سه تار

همچنان که خود سه تار برگرفته از تنبور عهد باستان است، در عصر حاضر نیز سازهای جدیدی با الگو برداری از سه تار بوجود آمده اند.

سازهای هم خانواده سنتور

ساز سنتور بدون تغییر کوک برای اجرای همه دستگاه های موسیقی ایرانی ضعف هایی دارد.

سازهای هم خانواده ساز عود

عود در سال های اخیر چند تجربه جدید را پشت سر گذاشته است. نخست ساخت عودی با صفحه پوستی است.

ساز های هم خانواده تنبک

ساز دیگری شبیه به تمبک وجود دارد که در فرهنگ ایرانی به ضرب زورخانه شهرت دارد.

سازهای هم خانواده تار

در سال های اخیر هر گونه نوآوری بر روی این ساز، بیشتر به افزایش کیفیت و کارایی آن منجر شده است.