خدمات

ترمیم صدا، صداگذاری و دوبله

● ترمیم فایل های صوتی

● ترمیم کلیپ ها و ویدیوها

● صدا گذاری

● دوبله با ترجمه و بدون ترجمه

● تبدیل و ترمیم کاست، واینیل گرامافون و دیسک های قدیمی

قیمت از 50000ریال