من موندم با یه حالتی نگات کردم
تو رفتی با یه حسرتی نگات کردم
از میدون با یه ناله ای صدام کردی
تا میدون تو پریشونی صدات کردم
میدون مثل کوچه و اکبرم مثل مادر
مقتل مثل کوفه و اکبرم مثل حیدر
ای آهوی رمیده از حرم صید پریده بی پرم
غرق به خون علی اکبرم چه خاکی شد بر سرم