سمپلینگ به روش Slicing

  • 188

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو انجام سمپلینگ با استفاده از تکنیک برش دادن کلیپ ها در Ableton Push 2 آموزش داده می شود.