سمپلینگ پیشرفته

  • 194

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو نکات پیشرفته و یک سری تکنیک در انجام عمل سمپلینگ با استفاده از ایبلتون پوش 2 آموزش داده می شود.