خدمات

مشاوره

● آکوستیک

● استودیو

● مشاوره تلفنی و پرداخت روی قبض

● راه اندازی و بهبود ارتباطات

● ساخت و اسمبل ایستگاه کاری صدا (Audio Workstation)

قیمت از 20000ریال