كلمات الفيديو من isn't she lovely من Glee

  • 39

Your browser doesn't support HTML5 video.

در این ویدیو شما می توانید متن آهنگ isn't she lovely از Gleeرا ببینید.