ستمه

Tears fall like rain

و اشکهام چون بارون سرازیر میشن

I wanna come home again

میخوام دوباره به خونه برگردم

I want you to

میخوام که تو . . . 0

Take me back

منو برگردون

Take me back where I belong

منو برگردون جایی که بهش تعلق دارم

That's with you baby

و اون (جاییه که) با همیم

Take me back

منو برگردون 0

Take me back where I belong

منو برگردون جایی که بهش تعلق دارم

That's with you baby

و اون (جاییه که) با همیم

Ain't no love in this world

عشقی تو این دنیا وجود نداره

Ain't no love in this world without you

بدون تو عشقی تو این دنیا وجود نداره 0

In my search to find myself

در حالی که میگشتم تا خودمو پیدا کنم

I saw your face and nothing else

تنها چهره تورو دیدم و بس

Every place I go everything I do

هرجا که میرم و هرکاری که میکنم

I still feel the need for you

هنوز نیاز به تورو احساس میکنم 0

Come on and

بیا و ….

Take me back

منو برگردون

Take me back where I belong

منو برگردون جایی که بهش تعلق دارم

That's with you baby

و اون (جاییه که) با همیم 0

Take me back

منو برگردون

Take me back where I belong

منو برگردون جایی که بهش تعلق دارم

That's with you baby

و اون (جاییه که) با همیم

I'm on my way back to you

دارم برمیگردم پیشت 0

And I wanna make it up to you

و میخوام از دلت در بایرم

And all the prolems that I caused you

و (جبران کنم) همه مشکلاتی که برات بوجود آوردم

If it takes my life I'll make it up to you

حتی اگه به قیمت جونمم تموم بشه از دلت در میارم

I just want you to take me, take me

فقط میخوام که منو برگردون، برگردون 0

Take me, take me, take me, take me

برگردون، برگردون، برگردون

Take me back, forgive me

منو برگردون، منو ببخش

Take me back where I belong

من وبرگردون به جایی که بهش تعلق دارم

If you can, if you can find it

اگه میتونی، اگه میتونی پیداش کنی

In your heart to forgive me

اگه قلبت منو ببخشه0