Come on come on
پاشو پاشو
I see no changes. wake up in the morning and I ask myself
هیچ تغییراتی نمی بینم . صبح زود از خواب بیدار میشم و از خودم می پرسم
is life worth living ? should I blast myself
ایا این زندگی ارزش زیستن داره ؟ یا باید خودم رو نابود کنم ؟


I'm tired of being poor and even worse I'm black
من از اینکه فقیرم خستم شدم و بدتر از اون , اینکه من سیاه هستم
My stomach hurts , so I'm looking for a purse to snatch
شکمم قار و قور می کنه , به خاطر همین میخوام کیف یه زنی رو بزنم
Cops give a damn about a negro ? pull the trigger , kill a nigga , he's a hero
چشم پلیسها همش دنبال یه سیاه پوسته ؟ ماشه ی اصلحه رو بکش , یه سیاه رو بکش , اون یه قهرمانه


Give the crack to the kids who the hell cares ?
بزن بچه ها رو درب و داغون کن , کیه که اهمیت بده ؟
One less hungry mouth on the welfare
کسی که کمتر گرسنشه دهنش را روی رفاه و آسایش باز می کنه
First ship ém dope and let ém deal the brothers
اول از همه مواد مخدر به خورد اونا بدین و بعدش بزارید برادرانشون رو معامله کنن


Give ém guns , step back , and watch ém kill each other
به اونها تفنگ بدید , خودتون عقب بیاستید , و ببینید چجوری همدیگر رو میکشند
it's time to fight back  that's what Huey said
حالا نوبت مقاومت کردنه , این چیزیه که هیو گفته بود
2shots in the dark now Huey's dead
دو گلوله در تاریکی شلیک می شود و حالا دیگه هیو مرده است


I got love for my brother , but we can never go nowhere
من عشقم را نثار برادرم می کنم ولی ما هرگز هیچ جایی نخواهیم رفت
Unless we share with each other . we gotta start makin'   changes
مگر اینکه یکدیگر را در کارهایمان سهیم کنیم . ما باید تغییراتی صورت بدیم
Learn to see me as a brother ‘stead of 2 distant strangers
به جای اینکه منو به عنوان یه غریبه ی خیلی ناشناس در نظر بگیرید , یاد بگیرید که منو به عنوان برادرتون نگاه کنید


And that's how it's supposed to be
و اینجوریه که فرض می کنیم باشه
How can the devil take a brother if he's close to me ?
شیطان چگونه میتونه برادرم را فریب بده تا هنگامی که برادرم نزدیکمه؟
I'd love to go back to when we played as kids ,
دوست دارم برگردم به زمان کودکی هنگامی که با هم بازی میکردیم


But things change , and that's the way it is .
اما چیزها تغییر کرده اند , و این هم راهی که هست . این یک حقیقته
come on come on  that's just the way it is .
پاشو پاشو , این تنها راهی که هست
Things'll never be the same
همه چیز یکسان نخواهد بود


That's just the way it is . aww.. yeah
این تنها راهی که هست . آه … بله
I see no changes . all I see is racist faces
من هیج تغییری نمی بینم . هرچی میبینم چهره های نژاد پرستانه است
Misplaced hate makes disgrace for races we under
تنفر بیخودی باعث رسوایی طبقاتی شده است که ما زیر آنها قرار داریم


I wonder what it takes to make this one better place …
شگفت زده میشم که چه چیزی میتونه این طیقه رو به یه مکان بهتری تبدیل کنه
Let's erase the wasted
بیا چیزهای زائد رو پاک کنیم
Take the devil out the people , they'll be acting right
شیطان را از درون مردم خارج کنید , آنها به خوبی رفتار خواهند کرد


Cause mo'black than white is smoking crack tonight
چون من سیاه پوست امشب از سفید پوستا بیشتر کراک مصرف میکنم
And only time we chill is when we kill each other
و تنها زمانی که دلمان خنک میشود ,  اون وقتی است که همدیگر رو میکشیم
It takes skill to be real , time to heal each other
اگر بخواهیم یک انسان واقعی باشیم نیاز به مهارت داریم , زمانی که یکدیگر را تسکین دهیم


And also it seems heaven sent
و همچنین اون موقع به نظرمیرسه که بهشت روی زمین اومده باشه
We ain't ready to see a black president , ah.
ما هنوز آماده نیستیم که یه رییس جمهور سیاه پوست ببینیم , آه .
It ain't    a secret don't conceal the fact …
این یک راز نیست حقیقت رو پنهان نکنید


The penitentiary's packed , and it's filled with blacks
یک ندامتگاه سربسته , که توش پر شده از سیاه پوستا
But some things will never change
اما یه چیزایی هیچ وقت تغییر نمیکنه
Try to show another way , but they stay'n in the dope gym
سعی کن راه دیگه ایی رو نشون بدی , اما اونا هنوز دارن نشه بازی میکنن


Now tell me what's a mother to do ?
حالا بهم بگو ببینم یه مادر چیکار میکنه ؟
Being real don't appeal to the brother in you
خودت باش و از برادری که درونت قرار داره التماس نکن
You gotta operate the easy way
تو باید یک راه آسون رو انتخواب کنی


I made a G today
من امروز یه جی درست کردم
But you made it in a sleazy way
اما تو اونو خیلی شل و ول درست کردی
Selling crack to the kids .I gotta get paid
کراکها را به کودکان بفروشید . من باید قیمتشون رو پرداخت کنم 


Well hey , well that's the way it is .
خوب هی , خوب این راهی که هست .
Repeat the same words
تکرار جملات قبلی
We gotta make change …
ما باید یه تغییری ایجاد کنیم


It's for us as a people to start making some changes.
الان زمانی فرا رسیده که ما بعنوان مردم یک تغییراتی رو ایجاد کنیم.
Let's change the way we eat , let's change the way we live ,
بیایید روش غذا خوردنمون رو تغییر بدیم , بیایید روش زندگیمون رو تغییر بیدم
And let's change the way we treat each other .
و بیایید نحوه ی رفتاری که با هم داریم رو تغییر بدیم


You see the old way wasn't working so it's on us to do
میبینی که روش قدیمی جواب نمیده خوب به شرطی که ما انجام بدیم
What we gotta do , to survive .
اون کاری رو که باید انجام بدیم , تا زنده بمونیم .
And still I see no changes . can't a brother get a little peace ?
و من همچنان هیچ تغییری نمیبینم . آیا یه برادر نمیتونه یه ذره صلح و آرامش داشته باشه؟


There's war in the streets and war in the middle east .
جنگی در خیابان ها است و جنگی در خاورمیانه .
Instead of war on poverty ,
به جای جنگ علیه فقر ,
The got a war on drugs so the police can bother me
سر مواد مخدر جنگ میکنند و اینجوری پلیس میتونه منو اذیت کنه


And I ain't never did a crime I ain't have to do .
و من هرگز یک خلاف نکردم و مجبور نبودم که خلاف کنم .
But now I'm black with the facts giv'n me back to you .
اما حالا من یک سیاه پوستم با حقایقی که من رو به سوی شما میارند .
Don‎'t let them jack you up , back you up , crack you up and pimp smack you up
نذار اونا بالا ببرنت , از تو حمایت کنن , نابودت کنن و با جاک#شی یه ماچ محکم ازت بگیرن


You gotta learn to hold ya own .
تو باید یاد بگیری که خودت رو تنهایی نگهداری .
The get jealous when they see ya with a mobile phone .
اونا از حسادت میترکن وقتی که تو رو با یه موبایل می بینن .
But tell cops they can't touch this .
اما به پلیسا بگو که اونا نمیتونن بهش دست بزنن


I don't trust this when they try to rush I bust this .
من به اونا اعتماد نمی کنم , وقتی که تلاش میکنن حمله کنن من نابودش میکنم .
That's the sound of my tune . you say it ain't cool , but mamma didn't raise no fool .
این تن صدای منه . تو میگی این صدا اصلا جالب نیست و لی مادرم من رو احمق بار نیا ورد .
As long as I stay black , I gotta stay strapped and I never get to lay back .
تا زمانیکه من سیاه هستم , باید پا در رکاب خودم بمونم و هرگز استراحت نمی کنم


‘cause I always got to worry ‘bout the pay backs .
چون من همیشه باید نگران خستگی های این کشمکش ها باشم .
Some buck that I roughed up way back … comin' back after all these years .
شندرقاز دلاری که با هزار بدبختی معامله کردم بهم برگشته شد … بعد از این همه سال داریم بر میگردیم به سمت عقب .
Rat … a … tat … tat … tat  . that's the way it is … uh .
صدای مهلک و پشت سر هم گلوله …. این راهی که هست . آره