[Dbm  -  A  -  Ab    -  Gbm  -  D  - Ab]

Ab         Eb        Gbm  Dbm                                      A                          Dbm

کاش لحظه هاي رفتن نميباريد اشک چشمام ... هق هق دلتنگيامو ميشکستم توي رگهام

Ab          Eb        Gbm    Dbm                           A          Dbm Gbm  Dbm

دلِ پر       تحملم از گريه ي من گله داره ... چهره ي سرخ غرورم از شکستم شرمساره

Ab                        A         B             Ab        A                   Dbm

باغ پيوند منو تو پره از عطر اقاقي ... فصل آشنايي ما سبز خواهد ماند باقي

Ab                       A          B             Ab           A     Dbm              A

همه ي آنچه که دارم پيشکشِ سادگي تو ... سوگلي ترانه هايم هديه ي يه رنگيِ تو

Ab                        A           E        B     Dbm- B    -  E         A              E       B

فکر من مباش مسافر به سپيده ها بيندیش ... چشم فرداها به راهه راهِ سختي مانده در پيش

Dbm                       B    Gbm                Dbm - B -E          A      E     B

اي تولدِ دوباره فصل آغاز منو توست ... اي رها از رخوت تن وقت پر کشيدن توست

Dbm                       B  -  A -Gbm

اي رها از       رخوت تن وقت پر کشيدن توست

[Dbm  -  A  -  Ab    -  Gbm  -  D  - Ab]