متن آهنگ خارجی Bun Up the Dance از DILLON FRANCIS ft SKRILLEX

ire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

now give me the light, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

now give me the light

 

 

 

 

Bun up the dance, bu-bun up the dance Bun up the dance, bu-bun up the dance Bun up the dance, bu-bun up the dance Bun up the dance, bu-bu-bun up the dance Bun up the dance, bu-bun up the dance Bun up the dance, bu-bun up the dance Bun up the dance, bu-bun up the dance 1, 2, 3, bu-bu-bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

B-b-b-bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the dance

 

D-d-dance dance, bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

B-b-b-bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the dance

 

 

 

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

Now give me the light, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

 

 

 

Bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

B-b-b-bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

 

 

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

Now give me the light, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

I want a little fire, now give me the light

 

Now give me the light

 

 

 

 

Bun up the dance, bu-bun up the dance

 

Bun up the dance, bu-bun up the dance

 

Bun up the dance, bu-bun up the dance

 

Bun up the dance, bu-bu-bun up the dance

 

Bun up the dance, bu-bun up the dance

 

Bun up the dance, bu-bun up the dance

 

Bun up the dance, bu-bun up the dance

 

1, 2, 3, bu-bu-bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

B-b-b-bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the dance

 

Bun up the d