متن آهنگ خارجی Adelante از SASH!

 

[In Spanish]

 

?Adelante!

 

(Que viva la vida)

 

 

 

 

?Adelante!

 

?Dejame!

 

 

 

 

(Repeat)

 

 

 

 

?Oye, piensa en tu futuro, no pierdas mas tiempo!

 

?Por que?

 

Porque la vida es corta.

 

Dejame en paz, dejame solo, yo vivo hoy no miro para atras.

 

Pero piensa que es muy importante mirar para.

 

 

 

 

?Adelante!

 

(Que viva la vida)

 

?Dejame!

 

 

 

[In English]

 

Go on!

 

(Live your life)

 

 

 

 

Go on!

 

Leave me alone!

 

 

 

 

(Repeat)

 

 

 

 

Listen! Think about your future!

 

Why?

 

Because life is short.

 

Leave me alone, leave me alone, I live for today, I don't look back.

 

But remember, it is very important to look forward.

 

 

 

 

Go on!

 

(Live your life)

 

Leave me alone!