متن و ترجمه آهنگ you are not lisa از Modern Talking

 

You remind me can't you see

Of a girl just memories

A flickering of your eyes tonight

نمیبینی که امشب با درخشش چشمات من بیاد دختری که در خاطراتم هست میندازی

I see her in the light

اون شب دیدمش

Something happened on the way

در راه بهشت اتفاقی افتاد

To heaven, but I just can't say

ولی نمیتونم بگم چی 0

Oh why she had to go away

آه، چرا باید اون موقع منو ترک می کرد

Baby come what may

عزیزم، هرچه پیش آید خوش اید

You're not Lisa, oh I know

آه، میدونم که تو لیزا نیستی

She's in heaven, had to go

اون تو بهشته، باید میرفت 0

You're not Lisa, that's no lie

این که دروغ نیست، تو لیزا نیستی

I will see her, in paradise

من اونو در بهشت خواهم دید

If there's a god somewhere

اگه خدایی وجود داشته باشه

Oh do you think it's really fair

آه، واقعا فکر می کنی که این منصفانست 0

oh she was only 23

آهف اون فقط 23 سالش بود

Give her back to me

اونو به من برگردون خدا

How could I forget the time

چطور میتونم اون زمان رو فراموش کنم

We were together, she was mine

ما همیشه با هم بودیمف اون مال من بود 0

Oh anytime and anywhere

آه، در هر لحظه و هر جایی مال من بود

I wish she could be there

کاش میشد اونجا باشه0