متن و ترجمه آهنگ Sing for absolution از Muse

 

Lips are turning blue

لبها آبی (سرد از عشق) میشن

A kiss that can't renew

بوسه ای که دوباره داده نمیشه

I only dream of you

تنها در رویای تو هستم

My beautiful

ای زیبای من 0

tiptoe to your room

پاورچین به دم اتاقت میام

a starlight in the gloom

روشنایی ستاره ای در تاریکی

I only dream of you

تنها در رویای تو هستم

and you never knew

و تو هرگز این رو نفهمیدی 0

Sing for absolution

بخوان برای آمرزیده شدن گناهان

I will be singing

من هم میخونم

And falling from your grace

و از مرحمت تو می افتم

there's nowhere left to hide

جایی برای مخفی شدن نمونده 0

in no one to confide

فردی برای اعتماد کردن نمونده

the truth burns deep inside

حقیقت در درونمون سوخته

and will never die

و هرگز نخواهد مرد

Lips are turning blue

لبها آبی (سرد از عشق) میشن 0

A kiss that can't renew

بوسه ای که دوباره داده نمیشه

I only dream of you

تنها در رویای تو هستم

My beautiful

ای زیبای من

Sing for absolution

بخوان برای آمرزیده شدن گناهان 0

I will be singing

من هم میخونم

And falling from your grace

Sing for absolution

بخوان برای آمرزیده شدن گناهان

I will be singing

من هم میخونم

And falling from your grace

our wrongs remain unrectified

کارهای غلطمون درست بشو نیستن و

and our souls won't be exhumed

و ارواح ما از خواک در آورده نخواهند شد0