متن و ترجمه آهنگ Obsessed از Miley Cyrus

 

Why do I just lie awake and think of you?

اصلا چرا دراز کشیدم ولی بیدارمو به تو فکر می کنم

I need some sleep.

باید یک کم بخوابم

Tomorrow I have things to do.

فردا کلی کار دارم

Everytime I close my eyes I see your face,

هر دفعه که چشمام رو میبندم تورو میبینم 0

So I try to read, but all I do is lose my place.

پس سعی می کنم بخونم ولی تنها مقامم رو از دست میدم

[Chorus]

Am I obsessed with you?

با تو آزار میبینم

I do my best not to want you.

کلی سعی کردم که دیگه نخوامت

But I do all the time.

ولی همیشه میخوامت 0

I do all the time.

همیشه میخوامت

I just had to call you up and say hello.

باید بهت زنگ میزدم و سلام علیکی می کردم

I know it's 3 AM.

میدونم 3 صبحه

And I saw you awhile ago.

و چند لحظه پیش دیدمت 0

But I still have this aching pain to hear your voice

ولی باز وقتی صداتو میشنوم این درد به سراغم میاد

To know your there

میدونم که اونجایی

I don't seem to have any choice.

ولی انگار انتخابی ندارم

[Chorus]

Am I obsessed with you?

با تو آزار میبینم 0

I do my best not to want you.

کلی سعی کردم که دیگه نخوامت

But I do all the time.

ولی همیشه میخوامت

I do all the time.

همیشه میخوامت

Oh yeah.

I'm so sorry I just had to wake you up.

معذرت میخوام که بیدارت کردم 0

I feel so lonely by myself.

خیی تنها بودم

Is this the way it feels when you're in love?

یعنی هرکی عاشقه این حسو داره

Or is this something else?

Yeah.

یا این با بقیه فرق داره

Yeeah.

[Chorus]

Am I obsessed with you?

با تو آزار میبینم 0

I do my best not to want you.

کلی سعی کردم که دیگه نخوامت

But I do all the time.

ولی همیشه میخوامت

I do all the time.

همیشه میخوامت

Oooh yeah

But I do all the time, I want you all the time.

ولی همیشه میخوامت، همیشه میخوامت

Am I obsessed with you?

با تو آزار میبینم0