متن و ترجمه آهنگ Lullaby از Nickelback

 

Well, I know the feeling

خب، احساست رو درک می کنم

Of finding yourself stuck out on the ledge

احساس فردی که انگار در لبه پرتگاه گیر کرده

And there ain't no healing

و هیچ کمک و شفایی نیست

From cutting yourself with the jagged edge

شفا پیدا کردن از دست برشی با یک لبه دندونه دار 0

I'm telling you that, it's never that bad

ولی بهت بگم، همیشه اینجوری بد نمیمونه

Take it from someone who's been where you're at

اینو از فردی قبول کن که قبلا جای تو بوده

Laid out on the floor

و اون گوشه رو زمین نشستی و

And you're not sure you can take this anymore

فکر می کنی که دیگه نمیتونی این وضعیت رو تحمل کنی 0

So just give it one more try to a lullaby

پس بیا یکبار دیگه سعی کن، با خوندن یک لالایی

And turn this up on the radio

و صدای رادیو رو بلند کن

If you can hear me now

و اگه صدامو میشنوی

I'm reaching out

دارم میام پیشت 0

To let you know that you're not alone

تا بفهمی که تنها نیستی

And if you can't tell, I'm scared as hell

و اگه نمیتونی این رو به زبون بیاری که خیلی ترسیدی

Cause I can't get you on the telephone

خب نمیتونم شمارتو بگیرم

So just close your eyes

پس فقط چشمات رو ببند 0

Oh, honey here comes a lullaby

آه، عزیزم چه لالایی

Your very own lullaby

و این لالایی مخصوص تو هست

Please let me take you

بذار بگیرمت

Out of the darkness and into the light

در بیرون تاریکی و در روشنایی 0

Cause I have faith in you

چون به تو اعتقاد دارم

That you're gonna make it through another night

که میتونی از پس یک شب دیگه هم بر بیای

Stop thinking about the easy way out

فکر راه های اسون رو از سرت بیرون کن

There's no need to go and blow the candle out

نیازی نیست که بری و شعله شمع (نور ضعیف امید) رو هم خاموش کنی 0

Because you're not done

چون تو هنوز تموم نشدی

You're far too young

تو هنوز خیلی جوونی

And the best is yet to come

و خیلی چیزهای خوب قراره به سراغت بیان

So just give it one more try to a lullaby

پس بیا یکبار دیگه سعی کن، با خوندن یک لالایی 0

And turn this up on the radio

و صدای رادیو رو بلند کن

If you can hear me now

و اگه صدامو میشنوی

I'm reaching out

دارم میام پیشت

To let you know that you're not alone

تا بفهمی که تنها نیستی 0

And if you can't tell, I'm scared as hell

و اگه نمیتونی این رو به زبون بیاری که خیلی ترسیدی

Cause I can't get you on the telephone

خب نمیتونم شمارتو بگیرم

So just close your eyes

پس فقط چشمات رو ببند

Oh, honey here comes a lullaby

آه، عزیزم چه لالایی 0

Your very own lullaby

و این لالایی مخصوص تو هست

Well, everybody's hit the bottom

خب، همه سراشیبیهایی تو زندگیشون دارن

Everybody's been forgotten

همه فراموش میشن

When everybody's tired of being alone

وقتی همه میخوان فراموش بشن 0

Yeah, everybody's been abandoned

آره، همه متروک میشن

And left a little empty handed

بدون کوچکترین کمکی

So if you're out there barely hanging on

پس ای فردی که اونجا داری به سختی طاقت میاری

So just give it one more try to a lullaby

پس بیا یکبار دیگه سعی کن، با خوندن یک لالایی 0

And turn this up on the radio

و صدای رادیو رو بلند کن

If you can hear me now

و اگه صدامو میشنوی

I'm reaching out

دارم میام پیشت

To let you know that you're not alone

تا بفهمی که تنها نیستی 0

And if you can't tell, I'm scared as hell

و اگه نمیتونی این رو به زبون بیاری که خیلی ترسیدی

Cause I can't get you on the telephone

خب نمیتونم شمارتو بگیرم

So just close your eyes

پس فقط چشمات رو ببند

Oh, honey here comes a lullaby

آه، عزیزم چه لالایی 0

Your very own lullaby

و این لالایی مخصوص تو هست

Oh, honey here comes a lullaby

آه، عزیزم چه لالایی

Your very own lullaby

و این لالایی مخصوص تو هست0