متن و ترجمه آهنگ I'm no Rockfeller از Modern Talking

 

I saw her eyes-like rain in May

چشمانش رو که مثل بارون ماه می بود رو دیدم

A Paris-night-Champs-Eliyesee

یک شب در فرانسه در چمپس الیسی

A flickering night-an old cafe

شبی درخشان و کافه ای قدیمی

Oh should I run away?

آه باید فرار کنم 0

A one night stand, a small hotel

یک شب اقامت در یک هتل

She broke my heart, heaven and hell

اون قلبم رو شکست، بهشت و جهنم

I was so wrong, she knew it all

در اشتباه بودم، ولی اون اینو میدونست

Now I`m waiting for her call

و حالا منتظر تماسشم 0

Baby,I`m no Rockefeller

عزیزم من که راک فلر نیستم

I`m no fortune teller

من که طالع بین نیستم

I don`t promise you my heart

من که قول نمیدم قلبم برای تو باشه

Baby,I`m no Rockefeller

عزیزم من که راک فلر نیستم 0

Baby but I tell ya

عزیزم ولی میگم که

We can try a brand new start

میتونیم شروع تازه ای داشته باشیم

Oh I swear to you(I swear to you)

آه، بهت قول میدم

I`ll never make you blue(I make you blue)

هیچوقت عشقت رو سرد نمی کنم 0

You are always in my heart, for sure

و قطعا همیشه در قلب من خواهی بود

Mon cher, qu'est-ce que tu fais avec mon coeur?

Recherche-moi je t'attendrai

I took the plane to JFK

بلیط هواپیمایی رو گرفتم که به فرودگاه جان اف کندی برم

An endless flight,I have to say

پروازی بی پایان، باید بگم

I miss that girl,more than my life

دلم خیلی برای اون دختر تنگ میشه، خیلی بیشتر از زندگیم 0

Will this love survive?

آیا این عشق پایان خوبی خواهد داشت؟

Back to the plane,to Charles De Gaulle

بر می گردم به هواپیما، به جارلز دو گاله

She was my heart,she was my soul

اون قلب من بود، اون روح من بود

I know for sure,she`s good to me

اتمینان دارم که اون خیلی مناسب منه 0

The rest is history

بقیش داستانه

Baby,I`m no Rockefeller

عزیزم من که راک فلر نیستم

Baby but I tell ya

عزیزم ولی میگم که

We can try a brand new start

میتونیم شروع تازه ای داشته باشیم 0

Oh I swear to you(I swear to you)

آه، بهت قول میدم

I`ll never make you blue(I make you blue)

هیچوقت عشقت رو سرد نمی کنم

You are always in my heart, for sure

و قطعا همیشه در قلب من خواهی بود

Mon amour

C'est I'amour de ma vie

Je cherche en toi un peu d'amour

Je t'aime mon cher

Baby,I`m no Rockefeller

عزیزم من که راک فلر نیستم 0

Baby but I tell ya

عزیزم ولی میگم که

We can try a brand new start

میتونیم شروع تازه ای داشته باشیم

Oh I swear to you(I swear to you)

آه، بهت قول میدم

I`ll never make you blue(I make you blue)

هیچوقت عشقت رو سرد نمی کنم

You are always in my heart, for sure

و قطعا همیشه در قلب من خواهی بود0