متن و ترجمه آهنگ Get out of my mind از Michael Jackson

 

They used to tell me

بهم میگفتن

Made a race against the time

مسابقه ای با زمان گذاشتن

Brother can spare a dime

برادر میتونی یه ده سنتی نگه داری

Just waiting for the bread

و منتظر نان بمونی 0

At once I go to work

من سر کار می رفتم

Cause no one else is old

چون بزرگتر از همه بودم

I find my peace at place

و صلح و ارامشم رو اونجا پیدا کردم

Cause There s nothing inside

چون در درون خودم چیزی نداشتم 0

Bring me back in the street

منو به خیابون برگردون

Get out of my mind

تا از درون ذهنم بیرون بیام

I feel too better than down

خیلی احساس بهتری دارم

All right, All Right

خیلی خب، خیلی خب 0

Get out of my mind

از ذهنم برو بیرون

And let me change

you re mine

و بذار ذهنیتت رو تغییر بدم

They used to tell me

It´s always headline

همیشه بهم میگفتن که این یه سر تیتره

Just waiting for the bread

فقط منتظر نان بودن 0

One side we built red road

یک طرف رو ساختیم

One side we built it down

و طرف دیگه رو خراب کردیم

But now we break in time

ولی اینبار به موقع میشکنیم

Brother can spare a dime

برادر میتونی یه ده سنتی نگه داری 0

For Yankees do all of time

هرلحظه به یاد هر آمریکایی باش

It wasn´t all this time

همش اینبار این نبوده

Sister remind me,

خواهرم یادآوری کرد

Come all the time

هر زمان بیا و 0

Say don t remember

بگو یادت نمیاد

I but you can´t spare a dime

ولی تو نمیتونی یه ده سنتی داشته باشی

You don´t have to wear

مجبور نیستی بپوشی

Just waiting for the bread

و منتظر نان باشی 0

One side we built red road

یک طرف رو ساختیم

One side we built it down

و طرف دیگه رو خراب کردیم

But now we break in time

ولی اینبار به موقع میشکنیم

Brother can spare a dime

برادر میتونی یه ده سنتی نگه داری

For Yankees do all of time

هرلحظه به یاد هر آمریکایی باش0