متن و ترجمه آهنگ Can't let you go از Modern Talking

 

You don't need nobody

به هیشکی نیاز نداری

When you're down and so alone

وقتی تنها و بی حوصله ای

And there's no telephone

و تلفنی نیست

No one calls you at your home, my baby

عزیزم، هیشکی به خونت زنگ نمیزنه 0

Oh, tell me that you need me

آه، بگو که به من نیاز داری

And I'm sailing back to you

و من برمیگردم پیشت

And I'm staying, yes it's true

و پیشت می مونم، آره این حقیقته

For you I am the fool, you're my lady

من برای تو یه نادانم ولی تو بانوی من 0

Can't let you go, I need you so

نمیتونم بزارم از پیشم بری، خب به تو نیاز دارم

Can't let you go, the time will show

نمیتونم بزارم بری، زمان اینو ثابت می کنه

Can't let you go, you break my heart for all the time

نمیتونم بزارم بری، تو قلبم رو همیشه میشکنی

Can't let you go, I need you so

نمیتونم بزارم از پیشم بری، خب به تو نیاز دارم 0

Can't let you go, the time will show

نمیتونم بزارم بری، زمان اینو ثابت می کنه

Can't let you go, you break my heart for all the time

نمیتونم بزارم بری، تو قلبم رو همیشه میشکنی

Can't let you go

نمیتونم بذارم از پیشم بری

Heaven will miss an angel

بهشت دلش برای فرشتش تنگ میشه 0

And I know you are the sun

و میدونم که تو خورشیدی

But baby, now you're gone

اما عزیزم، حالا از پیشم رفتی

My heart it needs a home, oh baby

آه، عزیزم قلبم به یه آشیونه نیاز داره

Oh, tell me that you miss me

آه، بگو که دلت برام تنگ شده 0

And I'm driving home to you

و دارم میام به خونه

You broke the golden rules

تو اون قوانین طلایی رو شکستی

For you I am the fool, you're my lady

من برای تو یه نادانم ولی تو بانوی من

Can't let you go, I need you so

نمیتونم بزارم از پیشم بری، خب به تو نیاز دارم 0

Can't let you go, the time will show

نمیتونم بزارم بری، زمان اینو ثابت می کنه

Can't let you go, you break my heart for all the time

نمیتونم بزارم بری، تو قلبم رو همیشه میشکنی

Can't let you go, I need you so

نمیتونم بزارم از پیشم بری، خب به تو نیاز دارم

Can't let you go, the time will show

نمیتونم بزارم بری، زمان اینو ثابت می کنه 0

Can't let you go, you break my heart for all the time

نمیتونم بزارم بری، تو قلبم رو همیشه میشکنی

I can't let you go

نمیتونم بزارم بری

Never let you go

هرگز نمیزارم از پیشم بری0