آکورد عشق من از داریوش

عشق من

خواننده: داریوش

 

G..................C.......................G

تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش

G..........D7...........Am...............C....

غریبه از من و ما . عشق من عاشقم باش

G..........................C.......................G

عشق من عاشقم باش. که تن به شب نبازم

G.........D7........Am..........C....

با غربت من بساز .تا با خودم بسازم

G.........D7................Am............C...........

عشق من عاشقم باش. عشق من عاشقم باش

C...........G7...Bm...............G

تو خواب عاشقا رو تعبیر تازه کردی

G............D7........C..............Am

کهنه حدیث عشق و تفسیر تازه کردی

C...................G7...Bm...............G

گفتی که از تو گفتن یعنی نفس کشیدن

G...............D7......C..............Am

از خود گذشتن من یعنی به تو رسیدن

G........D7....Am..C..............G

قلبم و عادت بده به عاشقانه مردن

G.............D7...Am...C....................

از عشق زنده بودن . از عشق جون سپردن

G...........D7....Am.......................G

وقتی که هق هق عشق . زجهء احتیاجه

G..........D7.......Am......C........

سر جنون سلامت که بهترین علاجه

G................D7.........Am.............C........G

عشق من عاشقم باش .عشق من عاشقم باش

G..............C....................................G

عشق من عاشقم باش اگر چه مهلتی نیست

G.................D7.....Am.......C....

برای با تو بودن اگر چه فرصتی نیست

G.......C....................................G

عشق من عاشقم باش . نذار بیفتم از پا

G...........D7.....Am.............C.......

بمون با من که بی تو نمی رسم به فردا

G................D7.........Am............C........G

عشق من عاشقم باش .عشق من عاشقم باش