آکورد روزهای نرفته از فرامرز اصلانی

روزهای ترانه و اندوه

 فرامرز اصلانی

4/4

Em            (Am6 ) B7        C                  B7

روزهای بهانه و تشویش              روزگار ترانه و اندوه

Em                                        (Am6 ) Am        C  b7

روزهای بلند و بی فرجام              از فغان نگفته ها انبوه

B7           C                                         B7

روزگار سکوت وتنهایی               پی هم انس خویشتن گشتن

C              B7                    Em

سال خوردن به کوچه های غریب    تیغ افسوس بر پر آوردن

Am    D7               G

من از این خسته ام که می بینم تیرگی هست و شبچراغی نیست

C                     B7                                       Em

پشت دیوارهای تو در تو هیچ سبزینه ای ز باغی نیست (2)

Em          (Am6 ) B7        C                   B7

روزهای دروغ و صدرنگی      پوچ و خالی ز دل سپردنها

Em             (Am6 ) Am    C                    B7

روزهای پلید و دژخیمی          بر سر دار یار بردنها

B7        C                                   B7

روزگار هلاک بلبلها          جغدها را به شاخه ها دیدن

C            B7               Em

روزگاری که نیست دیگر هیچ       در کت مردها پلنگیدن