اگر چه من به شما صدمه می زنم چه می گویم، اگر تو را ترک کنم
اگر من فرد دیگری را پیدا کنم و به شما نیازی ندارم چه؟
اگر این به سمت جنوب برود، چه اتفاقی برای من افتاد؟
شما می گویید اگر قلبم را در دو بار شکست بخورم چه اتفاقی می افتد
خوب من دختر شما را می شنوم، من دختر شما را احساس می کنم، اما نه خیلی سریع
قبل از این که ذهن خود را بالا بیاورم باید ازش بپرسم
اگر من برای شما ساخته شده بودم و برای من ساخته شده بود چه می شد اگر این کار را بکنی، اگر منظورش چیست؟
اگر من یکی از آنها نیستم احمق باشم فقط یک بازی بازی خواهم کرد اگر من فقط به شما نزدیک شدم چه اتفاقی میافتم
و ستاره ها در کنار هم قرار گرفته اند و این اولین بوسه ماست
چه می شود اگر یکی از این روزهای کودکی من می رفتم و نام شما را تغییر می دادم
اگر من همه اینها را دوست داشته باشم، چه می خواهم
اگر سقوط می کند (سقوط می کند) یا خورشید متوقف می شود
ما می توانیم در مورد آنها نگران باشیم، اگر جهان را متوقف می کنی
یا من می توانم شما را ببوسم (شما باید من را ببوسید)، اگر شما آن را دوست داشتید (شرط می خواهم)
خوب ما هرگز نمی دانیم مگر اینکه آن را امتحان کنیم
اگر من برای شما ساخته شده بودم و برای من ساخته شده بود چه می شد اگر این کار را بکنی، اگر منظورش چیست؟
اگر من یکی از آنها نیستم احمق باشم فقط یک بازی بازی خواهم کرد اگر من فقط به شما نزدیک شدم چه اتفاقی میافتم
و ستاره ها در کنار هم قرار گرفته اند و این اولین بوسه ماست
چه می شود اگر یکی از این روزهای کودکی من می رفتم و نام شما را تغییر می دادم
اگر من همه اینها را دوست داشته باشم، چه می خواهم
بله آره
بله
اگر به شما صدمه بزنم چه می گویم، اگر تو را ترک کنم چه می شود اگر کسی دیگری را پیدا کنم و به تو نیازی ندارم
لعنت
اگر من برای شما ساخته شده بودم و برای من ساخته شده بود چه می شد اگر این کار را بکنی، اگر منظورش چیست؟
اگر من یکی از آنها نیستم احمق باشم فقط یک بازی بازی خواهم کرد اگر من فقط به شما نزدیک شدم چه اتفاقی میافتم
و ستاره ها در کنار هم قرار گرفته اند و این اولین بوسه ماست
چه می شود اگر یکی از این روزهای کودکی من می رفتم و نام شما را تغییر می دادم
اگر من همه اینها را دوست داشته باشم، چه می خواهم
دور (دور)
چه می شود اگر؟