تو تنها کسی هستی که دارم
اما من نمی توانم از شما گله مند شوم
من نمی توانم از دست شما برآییم
من نمی توانم کسی باشم که نیستم
برای اینکه آن را به شما بدهد
آن را به شما بسپار
اوووووووووووو (چه کسی حرکت می کند)
اوووووووووووو
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمیتوانم به شما برسم
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمی توانم کنار تو باشم
شما نمیخواهید پیش بروید
وقتی به شما نگاه می کند
از شما خوشم میآید
اوووووووووووو (چه کسی حرکت می کند)
اوووووووووووو
شاید بیشتر از دست بدهم
خوک ها
و من نمی توانم تو را رمزگشایی کنم
انگیزه ها (چه کسی حرکت می کند)
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمی توانم کنار تو باشم
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمی توانم کنار تو باشم
واضح است که شما هرگز به طور کامل در گفتگوهای ما حضور نداشتید
برگزاری در آنچه شما واقعا به معنای
هیچ مدرکی نداشتید که گوش دادید
واضح است که شما هرگز به طور کامل در گفتگوهای ما حضور نداشتید
برگزاری در آنچه شما واقعا به معنای
هیچ مدرکی نداشتید که گوش دادید
گوش میدهی
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمی توانم کنار تو باشم
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمی توانم کنار تو باشم
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمی توانم کنار تو باشم
تو کشف نشده ای
می خواهم بقیه تو را ببینم
من نمی توانم کنار تو باشم
من نمی توانم کنار تو باشم