شما پاسخهای عمیقی در ذهن خود دارید.
آگاهانه، شما آن را فراموش کرده اید.
این روش ذهن انسان است. هر وقت چیزی بیش از حد ناخوشایند است، برای شرمساری برای ما
برای سرگرمی، ما آن را رد می کنیم.
ما آن را از خاطرات خود پاک می کنیم.
اما اثر همیشه وجود دارد.
(نمی تونم تمامشو بخورم)
(نمیتوانم همه را دور بیندازم)
(نمیتوانم همه چیز را امتحان کنم)
(نمی تونم همه رو گریه کنم)
درد که به شما دست می دهد
ترس که به شما متصل می شود
زندگی را در من منتشر می کند
در متقابل ما
شرمساری چشم های ما را پنهان می کند
آنها را از حقیقت کور کن
این راهی است که ما از آن پیدا می کنیم
لطفا نگران نباش
وقتی تاریکی از بین می رود
سپیده دم سکوت را شکست
فریاد در دل ما
عشق من برای تو هنوز رشد می کند
این برای تو انجام میدهم
قبل از اینکه من سعی می کنم با آخرین حقیقت من مبارزه کنم
ما باید تلاش کنیم و واقعی باشیم.
و من احساس تنهایی میکنم، و ما با هم نیستیم. و این واقعی است.
نمیتونم همه رو بشورم
نمی توانم همه را دور بیندازم
نمی تونم همه رو گریه کنم
نمی تونم همه چیز رو پاک کنم
دروغ گفتن در کنار شما
گوش دادن به نفس کشيدن
زندگی که در داخل شما جریان دارد
در داخل من سوزانده می شود
برگرد و با من صحبت کن
از عشق بدون صدا
به من بگو که تو از این کار می کنی
و من برای تو میمیرم
مرا دور نکن
می گویم تو با من هستی
برای من می دانم نمی توانم
همه را تنها بگذار
شما تنها نیستید، عسل.
هرگز هرگز.
نمی تونم با اون همه مبارزه کنم
نمی توانم همه چیز را امتحان کنم
نمی تونم همه ی اونها را فریاد بزنم
این فقط محو نمی شود، نه
نمیتونم همه رو بشورم
نمی توانم همه را دور بیندازم
نمی تونم همه رو گریه کنم
نمی تونم همه چیز رو پاک کنم
(نمیتوان با همه اینها مبارزه کرد)
(نمیتوانم همه چیز را امتحان کنم)
نمی تونم همه ی اونها را فریاد بزنم
اوه، این همه دور
اوه، این همه دور
اما اثر همیشه وجود دارد. هیچ چیز واقعا فراموش نشده است.
خدا، لطفا من را نفرت نکن
چون من می میرم اگر شما انجام دهید.
چون من می میرم اگر شما انجام دهید.
چون من می میرم اگر شما انجام دهید.
از آنجا که من می میرم اگر شما انجام دهید.