شما هرگز دوست نداشتید
نامه هایی که فرستادم
اما حالا شما باید بدانید
از چه حرفهای من
شما آنها را دوباره خواندید
آنهایی که ندیده اید
شما آنها را به لب ها فشار می دهید
صفحات من از نگرانی
من گفتم سیل بود
گفتم هیچ چیز چپ نیست
من امیدوارم که شما بیایید
من آدرس شما را به شما دادم
داستان شما خیلی طولانی بود
طرح بسیار شدید بود
چند سال گذشت
خطوط دفاع شخصی
اشکال زخمی به نظر می رسد:
از دست دادن، به طور کامل؛
خوشبختی ساده اینجاست
تنهایی قدرت
من گفتم سیل بود
گفتم هیچ چیز چپ نیست
من امیدوارم که شما بیایید
من آدرس شما را به شما دادم
شما به اتاق من می آیید
شما در میز من ایستاده اید
نامه خود را شروع کنید
کسی که بعدا می آید
نامه خود را شروع کنید
کسی که بعدا می آید
شما هرگز دوست نداشتید
نامه هایی که فرستادم
اما حالا شما باید بدانید
از چه حرفهای من
شما آنها را دوباره خواندید
آنهایی که ندیده اید
شما آنها را به لب ها فشار می دهید
صفحات من از نگرانی
من گفتم سیل بود
گفتم هیچ چیز چپ نیست
من امیدوارم که شما بیایید
من آدرس شما را به شما دادم
داستان شما خیلی طولانی بود
طرح بسیار شدید بود
سال ها گذشت
خطوط دفاع شخصی
اشکال زخمی به نظر می رسد:
از دست دادن، به طور کامل؛
خوشبختی ساده اینجاست
تنهایی قدرت