تو فکر می کنی من خیلی خوشگلم
بدون آرایش در
فکر میکنی من خنده دار هستم
هنگامی که به پانچل خطا می کنم
می دانم که من را می گیرید
بنابراین اجازه دادم دیوارهایم پایین بیفتند
قبل از اینکه مرا دیدی
من درست بود اما چیزها
خیلی سنگین بود
شما زندگی من را به ارمغان آوردی
در حال حاضر هر فوریه
ولنتاین من ولنتاین هستم
بیایید امشب تمام راه را بچرخیم
بدون تاسف، فقط عشق
ما می توانیم تا زمانی که می میریم رقص شویم
شما و من، برای همیشه جوان خواهد بود
[گروه کر:]
من احساس می کنم
مثل من livin 'a
رویای نوجوان
راه من را روشن کن
نمی توانم بخوابم
بیایید فرار کنیم و
هرگز نگاه نکن
هرگز نگاه نکن
قلب من متوقف می شود
زمانی که به من نگاه میکنی
فقط یک لمس
در حال حاضر عزیزم باور دارم
این واقعی است
بنابراین یک فرصت و
هرگز نگاه نکن
هرگز نگاه نکن
ما به کالی رفتیم
و در ساحل مست شدم
یک متل و
قلعه را از ورق ساخته شده است
من بالاخره تو را یافتم
قطعه پازل گم شده من
من کامل هستم
بیایید امشب تمام راه را بچرخیم
بدون تاسف، فقط عشق
ما می توانیم تا زمانی که می میریم رقص شویم
شما و من، برای همیشه جوان خواهد بود
[گروه کر:]
من احساس می کنم
مثل من livin 'a
رویای نوجوان
راه من را روشن کن
نمی توانم بخوابم
بیایید فرار کنیم و
هرگز نگاه نکن
هرگز نگاه نکن
قلب من متوقف می شود
زمانی که به من نگاه میکنی
فقط یک لمس
در حال حاضر عزیزم باور دارم
این واقعی است
بنابراین یک فرصت و
هرگز نگاه نکن
هرگز نگاه نکن
امشب قلبم را می گیرم
در شلوار جین تنگ پوستم
امشب رویای نوجوانت باش
بگذار دستت را روی من بگذار
در شلوار جین تنگ پوستم
امشب رویای نوجوانت باش
[گروه کر:]
Yoooouuu
من احساس می کنم
مثل من livin 'a
رویای نوجوان
راه من را روشن کن
نمی توانم بخوابم
بیایید فرار کنیم و
هرگز نگاه نکن
هرگز نگاه نکن
نه
قلب من متوقف می شود
زمانی که به من نگاه میکنی
فقط یک لمس
در حال حاضر عزیزم باور دارم
این واقعی است
بنابراین یک فرصت و
هرگز نگاه نکن
هرگز نگاه نکن
امشب قلبم را می گیرم
در شلوار جین تنگ پوستم
امشب رویای نوجوانت باش
بگذار دستت را روی من بگذار
در شلوار جین تنگ پوستم
امشب رویای نوجوانت باش
(امشب، امشب، امشب، امشب، امشب، امشب)