درو به من نگاه می کند، من لبخند می زنم تا او نمی بیند
که من می خواهم و من نیاز به همه چیز است که ما باید من شرط می بندم او زیبا است، آن دختر او در مورد صحبت می کند،
و او همه چیزهایی را که من باید بدون آن زندگی کنم.
درو به من می گوید، من خنده می گیرم چون این خیلی خنده دار است [نسخه رادیویی]
درو به من میگوید، من میخندم، چون این خیلی خنده دار است [CD version]
من حتی نمی توانم کسی را ببینم وقتی که او با من است
او می گوید که او خیلی دوست دارد، او در نهایت آن را درست، من تعجب می کنم اگر او می داند او همه چیز من در مورد شب فکر می کنم
[گروه کر:]
او دلیلی برای تکان دادن گیتار من است. تنها چیزی که من را آرزوی ستاره ای آرزو می کند
او آهنگ در ماشین من آواز خواندن، نمی دانم چرا من انجام می شود
درو میگذرد، می تواند او را بگوید که نمی توانم نفس بکشم؟
و آنجا می رود، تا کاملا
نوعی بی عیب و نقص من آرزو می کنم که بتوانم
او بهتر است او را تنگ نگه می دارد، او را تمام عشق او را
به چشمان زیبای نگاه کنید و بدانید که او خوش شانس است
[گروه کر]
بنابراین من تنها به خانه میروم
همانطور که نور را روشن میکنم
من عکس خودم را پایین می آورم
شاید امشب بخوابی
دلیلش این است که او دلیل گریستن به گیتار من است تنها کسی که کافی است از قلب من شکایت کند. او آواز در ماشین است که آواز می خواند، نمیدانم چرا این کار را انجام می دهم وقت آن رسیده است اما هرگز کافی نیست
و او همه چیزهایی است که من باید به آن برسم.
درو به من نگاه می کند، لبخند می زنم تا او نمی بیند.