شما یک مرد فانی را می گیرید
و او را در کنترل قرار داد
سازمان دیده بان او تبدیل به یک خدای است
سازمان دیده بان سر مردم یک رول
یک رول
مثل پودر پودر
موش ها را از طریق خیابان ها هدایت می کند
ما مانند marionettes رقصیم
نوسان به سمفونی تخریب
عمل مثل یک ربات
مغز فلز آن corrodes
شما سعی می کنید پالس خود را بگیرید
قبل از سر منفجر می شود
انفجار ...
مثل پودر پودر
موش ها را از طریق خیابان ها هدایت می کند
ما مانند marionettes رقصیم
نوسان به سمفونی تخریب
[سولو - فریدمن:]
زمین شروع به سر و صدا می کند
قدرت های جهانی سقوط می کنند
جنگ برای آسمان ها
یک مرد صلح آمیز قد بلند است
بلند قد...
مثل پودر پودر
موش ها را از طریق خیابان ها هدایت می کند
ما مانند marionettes رقصیم
نوسان به سمفونی تخریب