شما باید بروید و عصبانی باشید با تمام صداقت من می دانم که من سعی می کنم اما من به خوبی با عذر خواهی نیست
من امیدوارم که زمان را اجرا نکنم. کسی می تواند یک داور را صدا کند؟
چون من فقط یک شات دیگر برای بخشش نیاز دارم
من می دانم که می دانید که این اشتباهات ممکن است یک بار یا دو بار و با یک بار یا دو بار من معنی می توانم چند صد بار پس اجازه دهید من، آه، اجازه دهید من، اوه، بازخرید، اوه، امشب امشب به خاطر من فقط نیاز به یک شات بیشتر، شانس دوم
بله
آیا اکنون خیلی دیر می گویند متاسفم؟
چون من بیش از بدن شما از دست رفته است، آه آیا اکنون خیلی دیر شده است که بگویم متاسفم؟ بله، من می دانم-اوه آه، من به شما اجازه دادم
آیا خیلی دیر است که بگویم متاسفم اکنون؟
متاسفم آره
ببخشید آره
متاسف
بله، من می دانم که من به شما اجازه می دهم
آیا خیلی دیر است که بگویم متاسفم اکنون؟
من هر قطعه ای از سرزنش را می گیرم اگر می خواهید من را ببینی اما می دانید که در این بازی برای دو نفر هیچ بی گناهی وجود ندارد
من میروم، میروم و بعد میروم، میروم و حقیقت را میپوشم، آیا میتوانیم حرفهایمان را بشنویم و این را فراموش کنیم؟
بله
آیا اکنون خیلی دیر می گویند متاسفم؟
چون من بیش از بدن شما از دست رفته است، آه آیا اکنون خیلی دیر شده است که بگویم متاسفم؟ بله، من می دانم-اوه آه، من به شما اجازه دادم
آیا خیلی دیر است که بگویم متاسفم اکنون؟
من فقط سعی می کنم شما را به عقب بر گردم (آه، نه، نه) چون بیش از فقط بدنم (بدن شما) گم شده ام، آه
آیا اکنون خیلی دیر می گویند متاسفم؟
بله، من می دانم-اوه آه، من به شما اجازه دادم
آیا خیلی دیر است که بگویم متاسفم اکنون؟
[2x]
متاسفم آره
با عرض پوزش، آه
متاسف
بله، من می دانم - اوه، آه، من به شما اجازه (پایین به شما)
آیا خیلی دیر است که بگویم متاسفم اکنون؟