تو، مرا به خاطر می آورید
مثل من به یادت هستم؟
آیا زندگی خود را صرف می کنید؟
بازگشت به ذهن شما به آن زمان؟
چون من فقط خیابان ها را می گذارم
من از خودم متنفرم
و همه می توانند ببینند که من واقعا سقوط کردم
و من از جهنم میروم
فکر کردن در مورد شما با کسی دیگر
[گروه کر:]
کسی تو را میخواهد
کسی به شما نیاز دارد
کسی در هر شب رویای شماست هر کسی نمی تواند نفس بکشد، بدون اینکه این تنها باشد
کسی امیدوار است که یک روز شما ببینید که کسی من است [2x]
بله
چگونه، چگونه ما به اشتباه رفتیم؟
این خیلی خوب بود و حالا رفته است
و من شبها دعا می کنم که مسیرهای ما به زودی عبور کند و آنچه که ما داشته ایم از بین رفته است
چون شما همیشه در اینجا در افکار من هستید
[گروه کر:]
کسی تو را میخواهد
کسی به شما نیاز دارد
کسی در هر شب رویای شماست هر کسی نمی تواند نفس بکشد، بدون اینکه این تنها باشد
کسی امیدوار است که فردا فردا مرا ببیند
آه، آره
شما همیشه در زندگی من هستید
حتی اگر من در زندگی تو نیستم
چون تو در خاطرم هستی
تو، هنگامی که مرا به یاد می آوری
و قبل از اینکه من را آزاد کنی
اوه، لطفا گوش کن
[گروه کر:]
کسی تو را میخواهد
کسی به شما نیاز دارد
کسی در هر شب رویای شماست
کسی نمیتواند نفس بکشد، بدون آنکه تنهایی باشد. کسی امیدوار است روزی ببیند
این کسایی هستن که من هستم
من کسی هستم
من کسی هستم
کسی من است