تو بهتر از بهترین ها هستی
من فقط خوشحال هستم که در نور خودم بمانم
کولر از سمت چپ بالش من (درست است)
کاملا ناشناخته است
هیچ چیز نمیتواند به کجا برود
این اجازه می دهد که من این را بشناسم (بله، درست است) و لحظاتی که زمان های خوب من شروع به فرو ریختن می کنند
[گروه کر:]
شما را مانند خورشید لبخند می زنم
رختخواب پاییز
آواز خواندن یک پرنده
Dizzy در سر من
چرخش مثل یک رکورد
دیوانه در یکشنبه یکشنبه
شما را مثل یک احمق رقصید
فراموش کنید که چگونه نفس بکشم
درخشش مانند طلا
Buzz مانند یک زنبور عسل
فقط فکر شما می توانید من وحشی را رانندگی کنید
آه، تو را به من لبخند می زنم
حتی زمانی که رفته اید
به نوعی به شما می آیند
درست مثل یک گل که از طریق کرک پیاده رو پیچیده می شود
و درست مثل این
شما باران را دزدیده اید
و درست مثل این
[گروه کر]
نمی دانم چگونه بدون تو زندگی می کردم
چون هر زمان که تو اطرافم میای
من بهترین را در داخل چشم هایم می بینم
تو من را می خندانی
شما را مثل یک احمق رقصید
فراموش کنید که چگونه نفس بکشم
درخشش مانند طلا
Buzz مانند یک زنبور عسل
فقط فکر شما می توانید من وحشی را رانندگی کنید
آه، تو را به من لبخند می زنم
[گروه کر]
(آه، تو را به من لبخند می زند)
آه، تو را به من لبخند می زنم
(آه، تو را به من لبخند می زند)
آه، تو را به من لبخند می زنم