شما می دانید که من یک جنون دیوانه هستم
من وقتی میخواهم آن را دوست داشته باشم انجام می دهم
همه چیزهایی که میخواهم انجام شود، کنترل از دست دادن است
آه، آه
اما شما واقعا گریه نمیدهید
شما با آن بروید، با آن بروید، با آن بروید.
چون تو رویا دیوانه است
[Pre-Chorus:]
شما گفتید هی،
اسم شما چیست؟
یک نگاهی انداخت
و اکنون هم همینطور نیستیم
بله، شما گفتید هی.
و از آن روز
تو قلب من را دزدیده ای
و شما کسی هستید که سرزنش می کنید
[گروه کر:]
(آره)
و به همین دلیل من لبخند می زنم
مدتهاست که گذشت
از آنجا که هر روز و همه چیز دارد
این حق را بپوش
و اکنون همه چیز را روشن می کنید
و ناگهان شما همه چیزهایی هستی که نیاز دارم
دلیل اینکه I-I-I
من خندیدم
شب گذشته من فکر میکردم
شما چه چیزی را به من نوشیدید؟
به یاد می آورم و بعد، آه، آه
با خال کوبی جدید بیدار شدم
نام شما در من بود و نام من در تو بود
من دوباره این کار را انجام خواهم داد
[Pre-Chorus:]
شما گفتید هی،
اسم شما چیست؟
یک نگاهی انداخت
و اکنون هم همینطور نیستیم
بله، شما گفتید هی.
و از آن روز
تو قلب من را دزدیده ای
و شما کسی هستید که سرزنش می کنید
[گروه کر:]
(آره)
و به همین دلیل من لبخند می زنم
مدتهاست که گذشت
از آنجا که هر روز و همه چیز دارد
این حق را بپوش
و اکنون همه چیز را روشن می کنید
و ناگهان شما همه چیزهایی هستی که نیاز دارم
دلیل اینکه I-I-I
من خندیدم
دلیل اینکه I-I-I
من خندیدم
[پل:]
می دانید که من یک دیوانه دیوانه هستم
من وقتی میخواهم آن را دوست داشته باشم انجام می دهم
همه چیزهایی که میخواهم انجام شود، کنترل از دست دادن است
می دانید که من یک دیوانه دیوانه هستم
من وقتی میخواهم آن را دوست داشته باشم انجام می دهم
همه چیزهایی که میخواهم انجام شود، کنترل از دست دادن است
[گروه کر:]
(آره)
و به همین دلیل من لبخند می زنم
مدتهاست که گذشت
از آنجا که هر روز و همه چیز دارد
این حق را بپوش
و اکنون همه چیز را روشن می کنید
و ناگهان شما همه چیزهایی هستی که نیاز دارم
دلیل اینکه I-I-I
من خندیدم
(دلیل) دلیل اینکه I-I-I
من خندیدم
دلیل اینکه I-I-I
من میمیرم