کلمات شما نقره هستند اما سکوت شماست
GOLD
ما نمی خواهیم شما را بشنویم
فقط ما را تنها بگذار
ما را در سرد سفید برافراشته اند
جهان غم و اندوه
در فروپاشی
همه ما را در دست چپ های قدیمی خود نگه می داریم
حقیقت را از دست نده
چون ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم
YEAH، ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم
من فکر می کنم ما در نجات از دست داده ایم
من حدس می زنم چیزی برای من مهم نیست
در حال حاضر در حال حاضر بیش از
نمیتونم پایین بیام
در ساحل هیچ چیز
دروازه کشتی غرق شده
این جایی است که بشریت تضعیف شده است
پشت این دیوارهای بتنی بی روح
در تردمیل تمام زامبی ها راه می روند
حقیقت را از دست نده
چون ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم
YEAH، ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم
من فکر می کنم ما در نجات از دست داده ایم
من حدس می زنم چیزی برای من مهم نیست
در حال حاضر در حال حاضر بیش از
نمیتونم پایین بیام
ما باید بنیادمان را عوض کنیم
و شکستن آنچه که تا به حال از شما باقی مانده است
در حال حاضر در حال حاضر بیش از
نمیتونم پایین بیام
نمیتونم پایین بیام
کمتر از این
این جایی است که می گویم جهل سعادت است
متاسفم پسر
من باور ندارم
من فقط یک سگ ولگرد هستم که هیچ رهبری ندارد
کلمات شما نقره هستند اما سکوت شماست
GOLD
ما نمی خواهیم شما را بشنویم
فقط ما را تنها بگذار
ما را در سرد سفید برافراشته اند