شما آنچه را که می خواستی گرفتی
آیا نه؟
نمی دانید کجا قلب شماست
اما کشته شدن من
وقتی شروع کردی می دانستی
که من از دست دادم
خون بر روی فرش
آیا تو نیستی
من سعی کردم زخم ها و علائم زیر پوستم را بشوم ولی در سنگی مثل من سنگ زده بودم
شما نمیتوانید من را ببخشید (آره، آره)
شما آن را دوست دارم، اما هنوز از من نفرت دارید؟ (آره آره)
خداوند من را امتحان می کند و نمی توانم بگویم نه
تو درد و دارو هستی
یک طعم و مزه من دوباره
شما نمیتوانید من را ببخشید (آره، آره)
خداوند من را امتحان می کند و نمی توانم بگویم نه
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
هیچ چیز نمی تواند برای نجات جان من انجام دهد
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
یک گلبرگ به یک شمع
این من به شماست
من هرگز این شکننده نبودم
یا مصرف شد
من به صورت شفاف پوشانده ام
از طریق و از طریق
و من آرزو می کنم که می دانستم که چگونه است
ازت متنفرم
من سعی می کنم زخم ها و نشانه ها را از زیر پوست من شستشو کنم اما در من مثل سنگ سنگ زده شده اید
شما نمیتوانید من را ببخشید (آره، آره)
شما آن را دوست دارم، اما هنوز از من نفرت دارید؟ (آره آره)
خداوند من را امتحان می کند و نمی توانم بگویم نه
تو درد و دارو هستی
یک طعم و مزه من دوباره
شما نمیتوانید من را ببخشید (آره، آره)
خداوند من را امتحان می کند و نمی توانم بگویم نه
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
هیچ چیز نمی تواند برای نجات جان من انجام دهد
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
شما زنجیرهای خود را در اطراف من پیچیدید، به اندازه کافی به من احتیاج دارم تا زنده بمانم
من سعی می کنم بجنگم اما هر بار صدمه می زنم، سعی می کنم
خداوند من را امتحان می کند و نمی توانم بگویم نه
(اوه خدا)
خداوند من را امتحان می کند و نمی توانم بگویم نه
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
هیچ چیز نمی تواند برای نجات جان من انجام دهد
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
ای خداوند، یكی، یك، یك، یك، یك، یك، یك
شما آنچه را که می خواستی گرفتی
آیا شما؟