آیا نگران نباشید به اندازه کافی ثابت شده است
هنگامی که از خواب بیدار میشوید، به اندازه کافی به اندازه کافی است
نگاهی به پنجره خود را در ابر گرد و غبار
چراغهای من این کامیون من است
بیا عزیزم، من راضی نیستم
من باید بروم، رزرو کردم
دو پایه زیر ستاره ها
وقتی تو در آغوش تو هستی بوسه بر لبم
بله
دختر، حالا و بعد شما یک شب مثل این می کنید
بله
این یکی است که ما نمی خواهیم از دست بدهیم، نه
بیا عزیزم اجازه بدهید من را در یک شب سوار کنم
ویندوز پایین، sittin 'در سمت من است
در حال حاضر ما در نیمه شب ضربه می زنیم
من و تو دختر مهتابی از دور خارج می شوند
من می خواهم تو را تا صبح سپیده دم بزنم
گوش دادن به کریکت ها یک آهنگ عاشقانه رودخانه ای را بخوانید
سلام عزیزم، همه ما همه شب است
بیا در حال حاضر ما runnin 'outta مهتابی
دختر من شرط می بندم که فکر کردم ذهنم را از دست دادم
آستانه آبی کشیدن به درایو شما
تعجب می کنم چرا من از اینجا بیرون رفتم
آیا تا به حال یک آسمان را دیده اید که روشن است
بله
دختر، شما هرگز به نظر نمی آید بهتر از شما در حال حاضر
بله
اوه، اجازه دهید نور شما درخشش کند
بیا عزیزم، اجازه بدهید من را در یک شب سوار ویندوز بگذارم، به طرف من نشستم
در حال حاضر ما در نیمه شب ضربه می زنیم
من و تو دختر مهتابی از دور خارج می شوند
من می خواهم تو را تا صبح سپیده دم بزنم
گوش دادن به کریکت ها یک آهنگ عاشقانه رودخانه ای را بخوانید
سلام عزیزم، همه ما همه شب است
بیا در حال حاضر ما runnin 'outta مهتابی
بله
دختر، حالا و بعد شما یک شب مثل این می کنید
بله
این یکی است که ما نمی خواهیم از دست بدهیم، نه
بیا عزیزم اجازه بدهید من را در یک شب سوار کنم
ویندوز پایین، sittin 'در سمت من است
در حال حاضر ما در نیمه شب ضربه می زنیم
من و تو دختر مهتابی از دور خارج می شوند
من می خواهم تو را تا صبح سپیده دم بزنم
گوش دادن به کریکت ها یک آهنگ عاشقانه رودخانه ای را بخوانید
سلام عزیزم، همه ما همه شب است
بیا در حال حاضر ما runnin 'outta مهتابی
سلام عزیزم اینقدر درست نیست
بیا در حال حاضر ما runnin 'outta مهتابی
همه چیز که می خوام انجامش بدی
بیا، بیا بریم، بیرون بریم، ما مهتابی دور از ذهنیمون هستیم
بله
ما در حال غروب ماه رمضان هستیم
باشه