مادر شما دکتر بود
مادر یک زنگ خطر آتش نشانی بود
اروپای شرقی، من از دست شما رنج می برم
چون شما میدانید دیدگاه را دوست دارم
هر وقت من به تو نگاه می کنم
آنها مطیع شما بودند
یک دختر سرباز را دوست دارید
اما من می دانم که شما نرم تر است
چرا شما به دنبال آن نگرانید؟
من می دانم که PDA را دوست ندارید
اما فقط در حال حاضر، من فکر می کنم که این درست است
بنابراین من را ببوس و در حال حاضر در Grand Central جعلی ببوس
موهای شما با یک مداد شکسته متصل شده است
زن و شوهر در کنار ya
می گوید: برو اتاق هتل
چون آنها هرگز چنین احساسی نداشتند
پس ناراضی هستم
آنها دوست ندارند که ما چه کار می کنیم
ما زمان زیادی برای تلف کردن نداریم
این فقط یک PDA کوچک است
این فقط یک PDA کوچک است
شما را در اتاق خواب بگیرید
سپس جهان را در آتش بگذارید
اما خارج از پیکان شما
مثل من فقط یک پسر دیگر هستم
از آنجا که شما خیلی مضطرب هستید
چرا فکر می کنید که غریبه به ذهن می رسد؟
اگر کمی کمی نزدیک تر می شوید
درباره چمدان عزیزم را فراموش کن
چون شما می دانید زمانی که ما بزرگتر هستیم
امروز میخوایم بخندیم
به زودی شما خیلی دور خواهید بود
و من فقط می خواهم جشن بگیرم
اگر نمیتوانید آن را بگوئید، یک نامه بنویسید، نوعی محرمانه نام خود را با یک مداد شکسته بنویسید
زن و شوهر در کنار ya
می گوید: برو اتاق هتل
چون آنها هرگز چنین احساسی نداشتند
پس ناراضی هستم
آنها دوست ندارند که ما چه کار می کنیم
ما زمان زیادی برای تلف کردن نداریم
این فقط یک PDA کوچک است
این فقط یک PDA کوچک است
بنابراین عزیزم، من فقط به حافظه نیاز دارم تا بتوانم مرا حفظ کنم
چون من خیلی دیوانه شده ام نگران هستم که مرا بروید و جایگزین شوید
بنابراین من را با یک عمل نشان می دهد که در قطار شما گچ نخواهید کرد و با برخی از بازیگران مدل slash در حمام
همه چیزهایی که من نیاز دارم صحت را در ایستگاه تایید می کنم
قبل از آنها تماس بگیرید
به اطفال بگویید که نگاه کنند
شما در قطار خواهید بود
Rollin 'دور، rollin' دور
زن و شوهر در کنار ya
می گوید: برو اتاق هتل
چون آنها هرگز چنین احساسی نداشتند
پس ناراضی هستم
آنها دوست ندارند که ما چه کار می کنیم
ما زمان زیادی برای تلف کردن نداریم
این فقط یک PDA کوچک است
زن و شوهر در کنار ya
می گوید: برو اتاق هتل
چون آنها هرگز چنین احساسی نداشتند
پس ناراضی هستم
آنها دوست ندارند که ما چه کار می کنیم
ما زمان زیادی برای تلف کردن نداریم
این فقط یک PDA کوچک است
این فقط یک PDA کوچک است