من را رقص می کنی، من را برداشته، من را پایین آورده، شیرین آن را بازی کن
آقای ساکسوبایت، مثل یک دمدمی مزاج.
من را رقص می کند، من را به ارمغان می آورد، من را پایین می آورد، آن را شیرین می کند
باعث می شود که من مانند یک دمدمی مزاج، آقای Saxobeat حرکت کنم.
من را رقص می کنی، من را می برند، من را می کشند، آن را شیرین می کنند
آقای ساکسوبایت، مثل یک دمدمی مزاج.
من را رقص می کند، من را به ارمغان می آورد، من را پایین می آورد، آن را شیرین می کند
باعث می شود که من مانند یک دمدمی مزاج، آقای Saxobeat حرکت کنم.
آه آه آه دخترم، بله آره، mmm آره، mmm آره ...
آه آه، دختر، mmm آره، mmm آره، mmm آره ...
آه، دختر، mmm آره، mmm آره، mmm آره ...
آه آه، دختر، mmm آره، mmm آره، mmm آره ...
آقای Saxobeat، آقای Saxobeat.
هی پسر سکسی، من را آزاد کن، خیلی خجالتی نیست، با من بازی کن
پسر کثیف من، نمیتوانم ببینی، که متعلق به من هستی
هی پسر سکسی، من را آزاد کن، خیلی خجالتی نیست، با من بازی کن
پسر کثیف من، نمیتوانم ببینی، تو آنانی هستی که نیاز دارم
من را رقص می کنی، من را می برند، من را می کشند، آن را شیرین می کنند
آقای ساکسوبایت، مثل یک دمدمی مزاج.
من را رقص می کند، من را به ارمغان می آورد، من را پایین می آورد، آن را شیرین می کند
باعث می شود که من مانند یک دمدمی مزاج حرکت کنم
آه آه آه دخترم، بله آره، mmm آره، mmm آره ...
آه آه، دختر، mmm آره، mmm آره، mmm آره ...
آه، دختر، mmm آره، mmm آره، mmm آره ...
آه آه، دختر، mmm آره، mmm آره، mmm آره ...
من را رقص می کنی، من را می برند، من را می کشند، آن را شیرین می کنند
آقای ساکسوبایت، مثل یک دمدمی مزاج.
من را رقص می کند، من را به ارمغان می آورد، من را پایین می آورد، آن را شیرین می کند
باعث می شود که من مانند یک دمدمی مزاج حرکت کنم
شما را به من رقصید، من را به من بسپار، آقای Saxobeat را به من بکش.
شما را به من رقصید، مرا بیرون بریزید، آقای Saxobeat را بردارید.