DY، یو اینا عزیزم
بیا، بیا، بیا برویم
وو آه امشب، امشب ما می توانستیم بیشتر از دوستان Wo-ah امشب، امشب ما باید بیش از دوستان
ما در گوشه ای از اتاق شلوغ هستیم و می خواهم لبخند، بدن، پسر تو، چه زود؟
و اگر دوست دارید آنچه را که انجام می دهید، چرا ما برای شب نمی آوریم این ممکن است شب شما و من باشد،
اگر فاصله ای وجود نداشته باشد، امیدوار کننده ای نیست
و اگر دوست دارید آنچه را که انجام می دهید، چرا ما برای شب نمی آیم
وو آه امشب، امشب ما می توانستیم بیشتر از دوستان Wo-ah امشب، امشب ما باید بیش از دوستان
از اولین بار که نگاهم را در چشمان تو دیدم،
من در تمام این مدت به تو فکر کرده ام
امشب وو آه امشب می توانستیم بیش از دوستان باشیم.
به دنبال کسی نیستم که خودم را صدا کنم
اما با پسر شما ما در منطقه خطر هستیم
و اگر دوست دارید آنچه را که انجام می دهید، چرا ما برای شب نمی آیم
بنابراین در اینجا ما فقط رویای شما را میبینیم
و تمام چیزهایی که من برای انجام دادن با شما دارم
و اگر دوست دارید آنچه را که انجام می دهید، چرا ما برای شب نمی آیم
وو آه امشب، امشب ما می توانستیم بیشتر از دوستان Wo-ah امشب، امشب ما باید بیش از دوستان
از اولین بار که نگاهم را در چشمان تو دیدم،
من در تمام این مدت به تو فکر کرده ام
امشب وو آه امشب می توانستیم بیش از دوستان باشیم.
امشب ووهان امشب می توانستیم بیشتر از دوستان امشب ووهان امشب، امشب ما می توانستیم بیش از دوستان باشیم.