شما به من یک میلیون دلاری داده اید که به شما اجازه می دهد
شما به من یک میلیون دلاری برای ترک نمایش داده اید
شما یک میلیون دلاری به من داده اید
یک میلیون دلاری به من بدهید
Givin من یک میلیون دلاری
حدود یک میلیون دلاری
اگر من یک بزرگراه داشتم، برای تپه ها می رفتم
اگر می توانستید راه خشکی پیدا کنید، من همیشه برای همیشه خواهم بود
اما شما یک میلیون دلاری به من می دهید
یک میلیون دلاری به من بدهید
Givin من یک میلیون دلاری
حدود یک میلیون دلاری
من تعظیم می کنم تا دعا کنم
من سعی می کنم که بدتر به نظر برسد
پروردگار، راه من را به من نشان بده
برای از بین بردن همه چهره ای که از آن پوشیده شده است
من یک صد میلیون دلاری برای دور زدن دارم
اما عزیزم، من فقط یک چیز خوب برای ماندن دارم
سر در یک چرخه گیر کرده، نگاهم می کنم و خیره می شوم
مثل این است که من تنفس را متوقف کرده ام، اما کاملا آگاه هستم
به خاطر اینکه یک میلیون دلاری به من داده اید یک میلیون دلاری به من بدهید یک میلیون دلاری به من بدهید
حدود یک میلیون دلاری
و اگر چیزی را که حتی ممکن است به شما بگویم، سخت است که حتی متوجه شوید که قسمت هایی که باید باور داشته باشم، چون شما به من یک میلیون دلاری داده اید
یک میلیون دلاری به من بدهید
Givin من یک میلیون دلاری
حدود یک میلیون دلاری
من تعظیم می کنم تا دعا کنم
من سعی می کنم که بدتر به نظر برسد
پروردگار، راه من را به من نشان بده
برای از بین بردن همه چهره ای که از آن پوشیده شده است
من یک صد میلیون دلاری برای دور زدن دارم
اما عزیزم، من فقط یک چیز خوب برای ماندن دارم
Aye-eee-ayeee-ay-ayyee
آه عزیزم من خونریزی میکنم، خونریزی میکنم
Aye-eee-ayeee-ay-ayyee
نمی تونم بهت بگم که نیاز دارم
هر ضربان قلب دشوار نگه داشتن ایمان است
اما عزیزم، من فقط یک چیز خوب دارم
یکی خوب، یک خوب، یک خوب، یک خوب، یک خوب است
وقتی دعا می کنم کور می شوم
من سعی می کنم که بدتر به نظر برسد
پروردگار، راه من را به من نشان بده
برای از بین بردن همه چهره ای که از آن پوشیده شده است
من یک صد میلیون دلاری برای دور زدن دارم
اما عزیزم، من فقط یک چیز خوب دارم، خوبم
به من بگو که تو خوب هستی، خوب
عزیزم، من فقط به یک چیز خوب نیاز دارم، برای اینکه آیه یی را ببینی