تو دست من را گرفتی
حتی قدرت خود را نمی دانید
من ایستاده صد فوت
اما زمانی که من اطرافم هستم، سقوط میکنم
درب من باز کن
سپس شما بروید و آن را بر روی من قرار دهید
من دیگر نمی توانم
من می گویم عزیزم
لطفا به من رحم کن
قلب من را آسان کن
حتی اگر شما به معنای صدمه به من نیستید
تو رو از من جدا می کنی
آیا لطفا، رحمت و رحمت بر قلب من، لطفا رحمت و رحمت را در قلب من ببخشید
من شب را می گذرانم
فقط نزدیک به تو عزیزم
قلب باز کن، شهادت بده
به من بگو که من دیوانه نیستم
من برای خیلی زیاد نمی خواهم
درست است که با من صادق است
غرور من همه چیز است
من می گویم عزیزم
لطفا به من رحم کن
قلب من را آسان کن
حتی اگر شما به معنای صدمه به من نیستید
تو رو از من جدا می کنی
لطفا لطفا به من رحم کن
من عروسک روی رشته هایم هستم
و حتی اگر شما نیت های خوبی داشته باشید
من به شما نیاز دارم که مرا آزاد کنی
آیا لطفا، رحمت و رحمت بر قلب من، لطفا رحمت و رحمت را در قلب من ببخشید
مصرف تمام هوا داخل ریه ها
استخراج تمام پوست از استخوان هایم
من آمادهام زندگی خود را فدا کنم
با خوشحالی می توان دو بار این کار را انجام داد
مصرف تمام هوا داخل ریه ها
استخراج تمام پوست از استخوان هایم
من آمادهام زندگی خود را فدا کنم
با خوشحالی می توان دو بار این کار را انجام داد
اوه، لطفا به من رحم کن
قلب من را آسان کن
حتی اگر شما به معنای صدمه به من نیستید
تو رو از من جدا می کنی
لطفا لطفا به من رحم کن
من عروسکی روی رشته شما هستم
و حتی اگر شما نیت های خوبی داشته باشید
من به شما نیاز دارم که مرا آزاد کنی
من شما را برای رحمت و رحمت، (در قلب من)
من شما را گول می زنم، خواهش میکنم عزیزم عزیزم
من شما را برای رحمت و رحمت، (در قلب من)
آه، من شما را گول می زنم، من شما را خواهم گشت، آره