شما می شنوید یک آهنگ جدید، و آن مورد علاقه شما است
و خیلی زود ایستگاه را تغییر دهید
و همه کفش های قدیمی خود را به دنبال جدید
آنها می خواهند پوشانده شوند، اما آنها هرگز فرصتی دریافت نمی کنند
سنگین به همه چیز
آماده برای چیز بعدی
برای گرفتن چشم خود را برای مدتی پس از آن شما بیش از آن است
شما ذهن خود را در آن تغییر دهید
به زودی درخشش رفته است
مثل همیشه شما را انجام می دهد، اما شما هنوز آن را نمی دانید اما
چه کسی
من نمی توانم راحت باشم
چه کسی
دختر، من تو را از دست خواهم داد. آرزو می کنید که در پیراهن من خوابید
دروغ در مورد ژاکت من و به همه بگویید که شما مال شماست
هنگامی که تلفن شما بعد از نیمه شب زنگ می زند و فکر می کنید شاید من هستم و می خواهم شما را از دست بدهم
شما سرد و گرم است
شما مثل یک بازی رایت می کنید
گره لغزش و رشته هایی که پیوستید نگه دارید
شما فکر می کنید این آسان است، اما دروغ است
تنها دلیل اینکه خداحافظی کنید خوب است
هر پسر ای که تا به حال دیدی خیلی فراموش شد
خوب، من اینطور نیست
چه کسی