شما نور هستید، تو شب هستی
شما رنگ خون من هستی
شما درمان هستید، شما درد هستید
تو تنها چیزی که میخواهم لمس کنم
هرگز نمی دانست که این می تواند خیلی زیاد باشد
تو ترس هستی، من مهم نیستم
چون من هرگز چنین قدرتی نداشتم
به تاریکی مرا دنبال کن
اجازه بدهید من را از ماهواره هایمان دور کنیم
شما می توانید دنیا را که به زندگی، زندگی به ارمغان آورده اید را ببینید
پس من را دوست دارم مثل شما، لا لا من را دوست دارم
دوستت دارم مثل اینکه دوستت دارم، لعنت کن مرا دوست داری
مثل من مثل من لمس کن، ta-ta-لمس کن مثل شما
منتظر چی هستی؟
محو شدن، محو کردن
در لبه بهشت
هر یک اینچ از پوست شما یک گرمی مقدس است که باید پیدا کنم فقط شما می توانید قلب من را در آتش، در آتش بگذارید
بله، من به شما اجازه می دهم سرعت را تنظیم کنید
چون من به طور مستقیم فکر نمی کنم
سر من چرخید در اطراف من نمی تونم ببینم چطوری بیشتر چیکار میکنی؟
دوستت دارم مثل تو، لعنت کن من دوستت دارم مثل تو
دوستت دارم مثل اینکه دوستت دارم، لعنت کن مرا دوست داری
مثل من مثل من لمس کن، ta-ta-لمس کن مثل شما
منتظر چی هستی؟
دوستت دارم مثل تو، لعنت کن من دوستت دارم مثل تو
دوست دارم مثل تو، لعنت کن مرا دوست داری (آره)
مثل من مثل من لمس کن، ta-ta-لمس کن مثل شما
منتظر چی هستی؟
به شما اجازه میدهم سرعت را تنظیم کنید
چون من به طور مستقیم فکر نمی کنم
سر من چرخید در اطراف من نمی تونم ببینم چطوری بیشتر چیکار میکنی؟
دوستت دارم مثل تو، لعنت کن من دوستت دارم مثل تو
دوست دارم مثل تو، لعنت کن مرا دوست داری (آره)
مثل من مثل من لمس کن، ta-ta-لمس کن مثل شما
منتظر چی هستی؟
دوستت دارم مثل تو، لعنت کن من دوستت دارم مثل تو
مثل من دوستت دارم، لعنت کن مرا دوست داری (آه)
مثل من مثل من لمس کن، ta-ta-لمس کن مثل شما
منتظر چی هستی؟