دوو از دوو ووپ، دوپا دوو دوو ووپ
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
[گروه کر]
او به من Katchi می دهد!
تمام طول شب
او به من Katchi می دهد!
تمام طول شب
خب خب خب
این یک روز طولانی است
من خیلی خسته هستم، سموم تسکین دهنده شما را به راه خود برسانید
پشت من achin 'و بدن من درد است
عسل را متوقف نکن، می دانید که من بیشتر می خواهم
[گروه کر]
او به من Katchi می دهد!
تمام طول شب
او به من Katchi می دهد!
تمام طول شب
D-D-D-D-D-D-D-D-
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
من به سمت لئون رفتم
او تا به حال چنین نگاه ضرب و شتم بر روی صورت او بود
من گفتم: هی مرد، کجا این چشم ها را گرفتی؟
او یک دختر را دید که می تواند هیپنوتیزم کند
[گروه کر]
او به من Katchi می دهد!
تمام طول شب
او به من Katchi می دهد!
تمام طول شب
بسیار خوب!
او به من Katchi می دهد!
او به من Katchi می دهد!
او به من Katchi می دهد!
(خب خب!)
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
Doo را با یک دستمال سفره، شوپلی doobi doo ووپ کنید
دوو با یک دوو ووپ، دوپا دوو دوو ووپ