شما می دانید یک نور وجود دارد که در درب ورودی روشن می شود کلید را در زیر تشک فراموش نکنید
وقتی ستاره های دوران کودکی می درخشند،
همیشه متواضع و مهربان باشید
به مسیحیان می گویم برو به کلیسا
هر فرصتی را که می توانید از پدربزرگ دیدن کنید
این زمان هدر نخواهد رفت
همیشه متواضع و مهربان باشید
نگه داشتن درب، بگو لطفا بگو متشکرم
سرقت نکنید، تقلب نکنید و دروغ نگویید
من می دانم که کوه ها را برای صعود آماده کرده اید
اما همیشه همواره متواضع و مهربان باشید
هنگامی که رویاها به خواب می آیید وقتی کار شما را انجام می دهید متوجه می شوید
بگذار غرور خود را احساس کن
اما همیشه همواره متواضع و مهربان باشید
انتظار ندارید از هیچ کس سواری آزاد داشته باشید
یک نفر را ناراحت نکنید یا یک تراشه داشته باشید و به همین دلیل است:
ترس از شما نگه می دارد از flyin '
همیشه متواضع و مهربان باشید
تفاوت بین خوابیدن با کسی را بدانید
و خواب با کسی که دوست داری
من عاشقت هستمهیچ خط کشیدن نیست
بنابراین همیشه متواضع و مهربان باشید
نگه داشتن درب، بگو لطفا بگو متشکرم
سرقت نکنید، تقلب نکنید و دروغ نگویید
من می دانم که کوه ها را برای صعود آماده کرده اید
اما همیشه همواره متواضع و مهربان باشید
هنگامی که آن رویاها را که رویای خود می بینید به شما می آیند
هنگامی که کار شما قرار داده است متوجه شد
بگذار غرور خود را احساس کن
اما همیشه همواره متواضع و مهربان باشید
هنگامی که گرم می شود، یک پیاز سرخ آبجو را بخورید
AC را خاموش کنید و پنجره ها را پایین بیاورید
اجازه دهید که تابستان آفتاب تاب بخورد
همیشه متواضع و مهربان باشید
عشق را برای این زندگی به ارمغان بیاورید
هنگامی که شما در جایی که می روید، فراموش نکنید که پشت سر گذاشتهاید
و بعد به خط بعدی کمک کن
همیشه متواضع و مهربان باش