شما در نیمکت هستید، تلفن من را منفجر می کنید
شما نمی خواهید بیرون بیایید، اما نمیخواهید تنها باشید
اگر در خلق و خوی قرار دارید که به راحتی در جایی قرار دارد، عزیزم
چون من در عرض ده دقیقه با شما هستم
هر آنچه که در دست داشتید، دختر، در آن بمانید
شما نباید خانه را ترک کنید تا زمان خوبی داشته باشید
من وقت خوبی برای شما می گذارم
ما یک حزب خانه خواهیم داشت، ما به هیچ کس نیازی نداریم تلویزیون خود را خاموش کنیم، آن را بیرون بکشیم
ما تمام همسایگان را بیدار می کنیم تا کل بلوک ما را از ما متنفر کند و پلیس ها نشان می دهند و سعی می کنند ما را ببندند
اگر می خواهید یک بدن شخصی باشید
ما یک حزب خانه خواهیم داشت
اگر میخواهید یک خانه بمانی
ما یک حزب خانه خواهیم داشت
پیراهن نئون را روی سایه لامپ قرار دهید
من مبلمان را می گیرم، آن را بیرون کشیدم
تکان دادن کف، تکان دادن سقف (سقف در آتش)
ما به شهر می رویم مانند آنها در اتاق نشیمن شما
بیایید یک مهمانی خانه داشته باشیم، به هیچ کس نیازی نداریم تلویزیون خود را خاموش کنیم، آن را بیرون بکشیم
ما تمام همسایگان را بیدار می کنیم تا کل بلوک ما را از ما متنفر کند و پلیس ها نشان می دهند و سعی می کنند ما را ببندند
اگر می خواهید یک بدن شخصی باشید
ما یک حزب خانه خواهیم داشت
اگر میخواهید یک خانه بمانی
ما یک حزب خانه خواهیم داشت
بنابراین من در عرض ده دقیقه با شما خواهم بود
هر آنچه که در دست داشتید، کودک، در آن بمانید
شما نباید خانه را ترک کنید تا زمان خوبی داشته باشید
من وقت خوبی برای شما می گذارم
ما یک حزب خانه خواهیم داشت، ما به هیچ کس نیازی نداریم تلویزیون خود را خاموش کنیم، آن را بیرون بکشیم
ما تمام همسایگان را بیدار می کنیم تا کل بلوک ما را از ما متنفر کند و پلیس ها نشان می دهند و سعی می کنند ما را ببندند
اگر می خواهید یک بدن شخصی باشید
ما یک حزب خانه خواهیم داشت
اگر میخواهید یک خانه بمانی
ما یک حزب خانه خواهیم داشت