شما با من تماس گرفتید
شما استفاده کردید
بله
شما با استفاده از تلفن همراه من تماس گرفتید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
با تلفن همراه من تماس بگیرید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
و من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
از آنجایی که من شهر را ترک کردم،
شما اکنون برای خودت شهرت دارید
همه می دانند و من احساس خاموش است
دختر من را پایین انداختی، تو را به من فشار دادم چون همیشه از آنجا که شهر را ترک کردم،
شما شروع به پوشیدن کمتر کردید و بیشتر از آن استفاده می کنید
شیشه ای از شامپاین در طبقه رقص Hangin 'با برخی از دختران من هرگز دیده می شود قبل
شما با استفاده از تلفن همراه من تماس گرفتید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
با تلفن همراه من تماس بگیرید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
از آنجا که من شهر را ترک کردم، شما، شما، شما
تو و من فقط نمیتوانیم کنار هم باشیم
شما احساس می کنید که من اشتباه کردم
رفتن به مکان هایی که به آن تعلق ندارید
از آنجایی که من شهر را ترک کردم،
شما، دقیقا همان چیزی را که برایش خواسته اید
خارج شدن صفحات در پاسپورت شما
آویزان با برخی از دختران من هرگز قبل از دیدن
شما با استفاده از تلفن همراه من تماس گرفتید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
با تلفن همراه من تماس بگیرید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
و من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
این روزها همه چیز من است
تعجب نکنید اگر شما برای دیگران خسته شده اید
تعجب می کنم اگر شما رولین را برای یک نفر دیگر می کنید
انجام دادن چیزهایی که به شما آموخته ام، برای دیگران تند و تیز است
شما هیچ کس دیگری را نیاز ندارید
شما هیچ کس دیگری را ندارید، نه
چرا شما هرگز به تنهایی نیستید
چرا همیشه لمس می کنی؟
برای همیشه در خانه بمانید، یک دختر خوب باشید
شما در منطقه بودید، آره
شما فقط باید خودت باش
در حال حاضر، شما شخص دیگری هستید
شما با استفاده از تلفن همراه من تماس گرفتید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
با تلفن همراه من تماس بگیرید
شب عروسی وقتی که به عشق من نیاز دارید
و من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
من می دانم زمانی که این خط تلفن داغ می شود
این فقط یک چیز است
از آنجا که من شهر را ترک کردم