شما خیلی خوشمزه است
شما خیلی نرم هستید
شیرین روی نوک زبان من است
شما مانند نور خورشید مزه می کنید
و آدامس حباب توت فرنگی
لبخند می زنم
تو خون منی
تو باعث میشی قلبم تندتر بزنه
من خودم هستم
شما استخوانهای من را میشکنید
شما را بیش از پیش تبدیل میکنم
تا زمانی که من خودم را کنترل نکنم
من را دروغگو کنید
یک فاجعه بزرگ
تو باعث میشی قلبم تندتر بزنه
این راه است که شما تورم، آهسته
فشار دادن راست از درز خود را
این همان راهی است که شما لبخند می زنید عزیزم
زمانی که من را در زانو زدم
صدای تمام شب شما
صدای آژیر شما
تو باعث میشی قلبم تندتر بزنه
من خودم هستم
شما استخوانهای من را میشکنید
شما را بیش از پیش تبدیل میکنم
تا زمانی که من خودم را کنترل نکنم
من را دروغگو کنید
یک فاجعه بزرگ
تو باعث میشی قلبم تندتر بزنه
من به عقب برمیگردم، سقوط میکنم، خزیدن میکنم
من التماس می کنم و سرقت می کنم، من شما را دنبال می کنم
بله من خودم هستم
و قلب من سریعتر می شود
(من نمی توانم به اندازه کافی دریافت کنم
چرا که در مورد آن است
من حدس می زنم این جهان به من مربوط می شود)
تو خودت هستی
شما استخوانهای من را میشکنید
شما را بیش از پیش تبدیل میکنم
تا زمانی که من خودم را کنترل نکنم
من را دروغگو کنید
یک فاجعه بزرگ
تو باعث میشی قلبم تندتر بزنه