شما سایه به نور من بودید
آیا ما را احساس کردی؟
ستاره دیگر
تو محو میشوی
ترس از هدف ما خارج است
می خواهی ما را ببین
شعله ور
شما حالا کجا هستید؟
شما حالا کجا هستید؟
شما حالا کجا هستید؟
این همه در فانتزی من بود؟
شما حالا کجا هستید؟
آیا فقط خیالی بودی؟
شما حالا کجا هستید؟
آتلانتیس
زیر دریا
زیر دریا
شما حالا کجا هستید؟
رویای دیگر
هیولا در داخل من وحشی است
من محو شده ام
من محو شده ام
بنابراین از دست داده، من محو شده ام
من محو شده ام
بنابراین از دست داده، من محو شده ام
این آب های کم عمق هرگز نیامد که من نیاز دارم من اجازه می دهم به شیرجه عمیق تر بروید
سکوت ابدی دریا. من زنده هستم
شما حالا کجا هستید؟
شما حالا کجا هستید؟
تحت نور روشن اما تیره
قلب من را آتش زده ام
شما حالا کجا هستید؟
شما حالا کجا هستید؟
شما حالا کجا هستید؟
آتلانتیس
زیر دریا
زیر دریا
شما حالا کجا هستید؟
رویای دیگر
هیولا در داخل من وحشی است
من محو شده ام
من محو شده ام
بنابراین از دست داده، من محو شده ام
من محو شده ام
بنابراین از دست دادم، من محو شده ام